Català | Castellano RSS

Subscripció RSS

RSS és una sindicació de continguts utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per\nmitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. El principal avantatge és que es fa innecessari haver de\ndescarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne només els titulars. I també el poder ajuntar el contingut de molts llocs web\nen un sol espai.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès