Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Mobilitat Taula de la Mobilitat

Taula de la Mobilitat de Mollet del Vallès

Presentació de la Taula de la Mobilitat
L'augment del transport i les comunicacions ha estat una de les transformacions més importants de la nostra societat a les darreres dècades. S'ha passat de tenir l'habitatge, la feina o el lloc de compra en un entorn proper a incrementar la distància entre aquests espais. El creixement de les ciutats, els polígons industrials i les zones comercials han comportat la necessitat d'augmentar i diversificar les necessitats de mobilitat de les persones.
 
El nou model de mobilitat s'ha centrat sobretot en l'ús del vehicle privat. A Mollet, per exemple, es constata un augment de forma contínua dels desplaçaments des de i cap a d'altres municipis de la comarca o l'àrea metropolitana per motius laborals, d'estudi o d'oci. També és perceptible la creixent congestió de trànsit i el domini del cotxe a la ciutat. L'Ajuntament, conscient dels problemes que això genera, treballa de forma intensa i permanent en la planificació i la gestió de la mobilitat urbana.
 
La creació de la Taula de la Mobilitat de Mollet del Vallès ha estat una proposta de l'Ajuntament per trobar solucions consensuades al repte de planificar i gestionar millor la mobilitat urbana. Això significa, entre d'altres qüestions, reduir al mínim el consum energètic i la contaminació atmosfèrica i acústica, disminuir l'ocupació de l'espai públic pels cotxes, eliminar l'accidentalitat i l'exclusió social o millorar l'accés als equipaments de la ciutat i a les connexions amb l'exterior.
 
La Taula de la Mobilitat obre el debat a la societat civil i afavoreix la representació dels agents socials implicats en els canvis de les pautes de mobilitat a la nostra ciutat. Com a òrgan de participació, reflexió i debat, està oberta a tota la societat i als grups, associacions i entitats que estiguin a favor dels seus principis, objectius i actuacions, i vulguin portar-los a terme.
 
Els responsables municipals han de conèixer i tenir present l'opinió i les experiències de la ciutadania a l'hora de dissenyar les polítiques locals de mobilitat. S'ha de treballar de forma conjunta per fixar quin és el model de mobilitat que es vol per als propers anys a Mollet a través d'uns criteris que siguin acceptats i assumits per tothom.
 
Què és la Taula de la Mobilitat?
La Taula de la Mobilitat és un òrgan de participació i debat ciutadà entorn de la mobilitat i l'accessibilitat a la ciutat de Mollet del Vallès. Impulsada pel propi Ajuntament, té caràcter informatiu i consultiu, amb funció principal de col·laborar amb l'administració municipal en el disseny de les polítiques de mobilitat.
 
A més de fixar objectius i accions, la Taula de Mobilitat té caràcter pedagògic, ja que facilita la informació necessària als seus integrants per assolir el coneixement més ampli possible sobre un tema tan complex com és la mobilitat. Com a òrgan de participació i consulta que s'adapta a les diferents situacions o circumstàncies, la Taula fomenta el debat sobre la mobilitat de persones i mercaderies a la ciutat de Mollet del Vallès i els problemes que genera.
 
Tot i que el debat es centra en la mobilitat interna i l'accessibilitat (l'àmbit de responsabilitat de l'Ajuntament), també considera els temes d'abast supramunicipal, com les relacions de mobilitat al Baix Vallès, l'àmbit territorial en el qual es troba Mollet del Vallès.

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès