Català | Castellano RSS

Qualitat de l'aire

PAN1183

 

La qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica són vectors que un municipi ha de tenir en compte a l’hora de planificar, gestionar i/o controlar les seves activitats econòmiques, la mobilitat i la salut dels ciutadans i ciutadanes, entre d’altres aspectes.

Per la seva importància tant en l’afectació a la salut de les persones com al medi ambient que ens envolta i per la seva contribució al canvi climàtic, darrerament i, més que mai, està en el punt de mira de les diferents administracions, mitjans de comunicació i de la societat en general.

Per a poder dissenyar i implementar mesures a fi de disminuir la contaminació atmosfèrica i millorar per tant la qualitat de l’aire del municipi cal disposar d’una fotografia de quins són les principals fonts de contaminació atmosfèrica i els seus contaminants. En aquest sentit cal diferenciar entre el concepte d’emissions i immissions.

Les emissions són la quantitat de contaminant que va a parar a l’atmosfera des d’una font, com per exemple els òxids de nitrogen emesos pel focus puntual i mòbil que representa un automòbil. En canvi, les immissions són la concentració del contaminant en un determinat punt, és a dir, el que respiraria una persona en aquell punt. Aquesta relació no és directa ja que per a una mateixa emissió podem tenir una immissió en un punt determinat molt diferent.

 

La qualitat de l’aire a Mollet del Vallès

 

Sin titulo12

Mollet del Vallès ja fa temps que treballa per a posar fre a la contaminació atmosfèrica procedent de les activitats domèstiques, industrials i del trànsit tant urbà com interurbà, principals fonts de contaminació del municipi. Per una banda s’han anat recopilant dades sobre els diferents contaminants atmosfèrics (immissions) així com s’han dut a terme diverses actuacions i mesures a fi de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat.

 

 

El context

 

Mollet del Vallès forma part de la Zona de Qualitat de l’Aire 2 (ZQ2) Vallès – Baix Llobregat. Aquestes són àrees amb característiques semblants pel que fa a la qualitat de l’aire; consideren l’orografia, la climatologia, la densitat de població, el volum d’emissions industrials i de transport.

Des del 2006 també forma part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) per l’ambient atmosfèric per PM10 (Partícules en Suspensió d’un diàmetre inferior a 10  micres) (Decret 226/2006, de 23 de maig) i des del 2012 de la ZPE per l’ambient atmosfèric per NO2 (diòxid de nitrogen) (Acord de Govern 82/2012, de 31 de juliol). Aquestes són àrees on se superen els valors límit admissibles de qualitat de l’aire.

En el 2016 es va presentar el Pla Supramunicipal d’acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental, en el qual està inclòs el municipi de Mollet del Vallès. A partir d’aquest Pla a principis del 2017 també es va constituir la Taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire de la ZQA2 al Vallès Oriental a la qual l’Ajuntament de Mollet hi és present.

Al març de 2017 la ciutat de Mollet es va adherir al Primer Acord Polític per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona.  Aquest acord afecta, sobretot, l’Àmbit-40, que són els municipis declarats “Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric”. De forma general, mitjançant aquest acord, es pretén que en els propers 5 anys es reduirà un 10% les emissions de contaminants associats al trànsit viari amb l’objectiu de reducció global del 30% en el termini de 15 anys per tal d’assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i s’accelerarà l’adopció de mesures locals més intensives en les àrees on es detecten actualment superacions dels nivells de qualitat de l’aire per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió Europea (UE) abans del desembre de 2020.

En el 2018 es va començar a redactar el Pla de Qualitat de l’Aire de Mollet del Vallès, un pla que engloba tant una diagnosis de la qualitat de l’aire de la ciutat tenint en compte les emissions i les immissions així com possibles actuacions a dur a terme en el municipi a fi de millorar-ne la qualitat de l’aire. El pla es va enllestir a mitjans del 2019. Aquest pla també defineix el protocol d’actuació mitjançant el qual es defineix un procediment d’actuació municipal en els casos d’avís preventiu i episodi de contaminació ambiental a la ciutat.  

 

Les dades

 

Sin titulo13

 

Des del 2007 Mollet del Vallès disposa d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, situada a la zona de la Pista d'Atletisme de la Pedra Salvadora, a partir de la qual es recullen dades sobre els nivells d'immissió dels principals contaminants i la seva evolució.

Concretament des del 2007 i fins a principis del 2011 s’han recopilat dades de diòxid de sofre, monòxid de nitrogen, diòxid de nitrogen, ozó, monòxid de carboni i PM10 (manual). A partir de febrer de 2011 i fins el moment actual s’han obtingut dades de monòxid de carboni, diòxid de carboni  i PM10, ja que pels altres contaminants no s’estaven sobrepassant els nivells permesos.

Arrel del Pla Supramunicipal d’acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Oriental a l’estiu del 2016 i a l’hivern de 2017 es van dur a terme al municipi de Mollet 2 campanyes de mesuraments addicionals de NO2 i O3 mitjançant dosímetres a diferents punts del municipi.

 

Sin titulo14

 

A mitjans del 2017 es va col·locar durant 2 mesos una Unitat Mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona al Parc de les Pruneres i es van obtenir dades sobre diversos contaminants atmosfèrics (diòxid de nitrogen - NO2, PM10 i PM2,5 – partícules en suspensió de mida inferior a 10micres i 2,5 respectivament-, benzè i ozó – O3).

 

 

Sin titulo15

 

Durant el 2019 i principis del 2020 es van dur a terme 3 campanyes per obtenir dades d’immissió de PM10 i NO2. La primera es va realitzar durant el mes de maig i octubre de 2019 duent a  terme un estudi de curta durada de partícules PM10 i PM2,5 mitjançant analitzadors portàtils a diversos punts del municipi. La segona es va realitzar a finals del 2019 mesurant concentracions de NO2 mitjançant dosímetres en diferents punts del municipi. I la tercera a principis del 2020 instal·lant un equip de llarga durada de partícules PM10 i PM2,5 a la Biblioteca de Can Mulà. Aquest equip està previst que hi sigui durant 1 any.

A principis del mes de setembre de 2020 s’ha engegat una nova campanya de mesurament de NO2 en 2 punts del municipi. Aquesta campanya s’engloba dins d’un projecte a partir del qual la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i l’Agència de salut pública de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el CSIC han iniciat a diversos municipis dels voltants de Barcelona. L’objectiu és poder avaluar l’efecte que té la Zona de Baixes Emissions de la ciutat de Barcelona a la mateixa ciutat així com en els municipis propers. Aquest projecte té una durada de 2 anys durant els quals en aquests municipis i de forma simultània, durant 2 setmanes cada 2 mesos, es recolliran dades de concentracions de NO2 mitjançant dosímetres.

L’evolució de les dades de NO2 i PM10 obtingudes a partir dels registres de l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica és la següent:

 

 

Sin titulo 0

 

 

Sin titulo285

 

Les actuacions

 

Sin titulo18

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha pres diverses mesures enfocades, sobretot, a reduir les emissions provinents del trànsit de vehicles, principal causa de la contaminació. Algunes d’aquestes actuacions són:

Aprovació l’any 2015 del Pla de Mobilitat sostenible i segura.

Substitució progressiva dels vehicles municipals per altres més eficients.

Millora del bus urbà, amb més freqüència, panells informatius dinàmics, nova app bus i incorporació del bus híbrid al servei.

Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Noves bicicletes elèctriques pels serveis municipals.

Conversió dels carrers del nucli antic en zona de vianants.

Regulació de la climatització en equipaments municipals per fer-la més eficient i sostenible.

Foment i utilització de les energies renovables.

Instal·lació de calderes de biomassa en equipaments municipals.

Augment de les zones verdes de la ciutat.

Instal·lació de cobertes verdes en equipaments municipals.

Declaració de l’emergència climàtica a principis del 2020

 

Els resultats

 

cloud 2446628 960 721

 

Si ens fixem en els gràfics anteriors, en relació amb el NO2 i tenint en compte les dades del 2019 en comparació amb les dades del 2007 la concentració d’aquest contaminant ha disminuït quasi un 15%. Si aquesta mateixa dada la comparem amb el 2018 la disminució ha estat de quasi el 5%. Aquesta menor disminució respon al fet que, sobretot a partir del 2011, i de forma general en els darrers anys, la tendència ha anat a la baixa exceptuant en els anys 2015 i 2017 que hi ha hagut un petit repunt. També destacar positivament que, si tenim en compte el valor límit anual per a la protecció de la salut humana fixat en 40μg/m³, el 2019 ha estat el primer any en el qual la mitjana anual pel NO2 no ha superat aquest valor límit situant-se per sota amb un valor de 38,22 µg/ m³.

Pel que fa a les PM10 la concentració d’aquest contaminant ha disminuït una mica més del 38% si es comparen les dades del 2019 amb les del 2007. No obstant si es comparen els valors del 2019 respecte l’any anterior (2018) en aquest cas la concentració de PM10 ha augmentat un 13,05%. En el cas de les PM10 el valor límit també és de 40μg/m³ però només es va superar en el 2007 i en el 2008. Això estaria relacionat amb un cert augment d’episodis de contaminació atmosfèrica per PM10 deguts a l’entrada de pols del Sàhara.

Les actuacions dutes a terme i les que es preveuen aposten clarament per la millora de la qualitat de l’aire del municipi de Mollet del Vallès actuant en aquelles fonts de contaminació que més contaminants generen a la ciutat com és ara el trànsit urbà. Aquesta millora s’evidencia en els resultats a la baixa obtinguts en les concentracions de NO2 i PM10 en els darrers anys.

No obstant, les emissions derivades del trànsit interurbà també tenen un gran pes a la ciutat tenint en compte les grans vies de comunicació per les que Mollet del Vallès està envoltada. En aquest cas és necessari treballar de forma coordinada i transversal amb les diferents administracions implicades i els diferents operadors de transport per a fer un front comú i implementar mesures de caràcter estructural que s’apliquin a tot el territori.

Encara ens queda a fer però és obvi que existeix una preocupació perquè la millora de la qualitat de l’aire estigui present en tots els àmbits i en totes les preses de decisions. Exemple d’això és la recent Declaració d’Emergència Climàtica.

 

 

Evolució de la mitjana anual de NO i NOx

 

Sin titulo 3

 

Sin titulo 6 

 

 

 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès