Català | Castellano RSS

Gestió energètica

(Cliqueu la imatge)

Sin titulo289

 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha vingut desenvolupat accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle des de l’any 2008, quan s'adhereix al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses amb el compromís de reduir fins a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en més d'un 20% i augmentar l'eficiència energètica un altre 20%, al seu territori municipal i dins dels seus àmbits competencials.

Aquest compromís es desenvolupa mitjançant dos instruments: un inventari d'emissions per conèixer la situació de partida, prenent com a referència el primer any amb dades completes (2005), i un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació dels serveis municipals. El Pla es va aprovar el 30 de novembre de 2009.

Des de d’aleshores s’ha vingut treballant amb la finalitat de fomentar un ús racional de l'energia i dels recursos disponibles, dins els àmbits territorials i competencials de l'Ajuntament. Això implica principalment optimitzar l'ús de les instal·lacions i equipaments existents, fomentant projectes eficients i sostenibles, i desenvolupar línies de millora dels rendiments energètics per generar un estalvi en consum, alhora que s’aconsegueix una reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle.

 

solar 2955323 960 721

 

Amb la presentació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica Municipal, l’any 2012, es reafirmava el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Mollet en aquest àmbit. El Pla, d’una periodicitat inicial bianual, establia objectius genèrics i concrets, així com les línies mestres d’actuació municipal, i les accions concretes a desenvolupar.

 

 

Encara avui el Pla es troba plenament vigent, i en procés de revisió constant. S’han establert indicadors energètics dins el Quadre de Comandament Integral del Servei, que permeten avaluar constantment l’evolució de la gestió energètica municipal. 

Mitjançant el contracte pel Servei integral de Gestió de Baixa Tensió es fixa l’objectiu clar d’aconseguir millorar la gestió energètica dels serveis i equipaments municipals per tal d’assolir un estalvi final en el consum i avançar cap a una gestió més sostenible dels recursos ambientals.

Un nou pas en la redefinició constants dels objectius locals és la redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

 

PAESC

Aquet Pla és el full de ruta a seguir a l’hora de planificar les polítiques i actuacions mediambientals de la ciutat fins el 2030 així com una caixa d’eines amb mesures concretes per la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i global.

El document és fruit del compromís de l’Ajuntament de Mollet després d’haver signat el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia 2030 i que té com a objectius el de reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables i el d’augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic ara i en el futur.

Els dos objectius clau del PAESC són la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic:

-          Pel que fa la mitigació, aquest pla local se centra a promoure l’eficiència energètica i les energies renovables per reduir les emissions.

-          En relació a l’adaptació, avalua els riscos i les vulnerabilitats per esdevenir un municipi més resilient davant els impactes esperats.

El document consta d’una Diagnosis del municipi (analitzant àmbits com la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua, l’energia i els residus) amb les darreres dades disponibles a nivell d’Ajuntament (equipaments municipals) i de municipi, per després presentar una proposta de d’accions de mitigació (un total. Aquestes accions són una actualització de les accions de mitigació incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) així com algunes de noves. Finalment es fa una proposta d’accions d’adaptació  així com també s’analitza el cost de la inacció.

Fruit d’aquesta línia de treball així com dels treballs duts a terme en altres àmbits ambientals (gestió de l’aigua, dels residus, mobilitat, espais verds i qualitat de l’aire i soroll) la ciutat de Mollet ha rebut diversos premis. Els més destacats a banda del premi European Green Leaf, atorgat el 2015 per la Comissió Europea, és el Premio Ciudad Sostenible, en la categoria d’Energia l’any 2017.   

 

PAESC Mollet del Vallès.pdf  (Clicar imatge) 

Sin titulo142

 

Més informació

Equipaments i enllumenat  

Generació d'Energia Solar

A-prenem el Sol

Gestió Energètica (Portal de Transparència) 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès