Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Educació Simulador de preus Escoles Bressol

Simulador de preus Escoles Bressol

Simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2022-2023

Podeu consultar les quotes del servei d'educació (escolaritat) de les escoles bressol municipals que us serien d'aplicació en funció de la vostra situació familiar.

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'administració, essent únicament de caràcter informatiu.

* Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant:

  • el pare i la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia
  • els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili
  • els germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat,
  • els ascendents del pare i/o la mare que convisquin en el mateix domicili,
  • en el cas de divorci o separació legal dels pares, amb custòdia única d’un progenitor:  no es   considerarà  membre computable aquell que no convisqui amb l'infant. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació que convisqui, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la  renda familiar.
  • en el cas de divorci o separació legal dels pares, amb guarda i custòdia compartida,  es considerarà la renda tant el pare com la mare biològics de l’infant.

 

ADVERTÈNCIA: No poseu el punt (.) separador de milers a la xifra de la renda, el resultat no serà correcte 

 

 

Per tenir una idea aproximada de la seva quota cal respondre a la pregunta següent:


** Els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles 435 i 460 de la declaració de la renda de l'any 2021 de cadascun dels membres del nucli familiar

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès