Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

L’Ajuntament de Mollet aprova el pressupost 2012

28/02/2012

Acció Institucional

L’Ajuntament de Mollet ha portat a terme un esforç important per aprovar un pressupost propi de 50.305.450,47 euros, xifra que suposa una reducció d’un 16,8% respecte l’any anterior. Si fem referència al pressupost consolidat, que inclou a les empreses municipals i els organismes autònoms la xifra és de 55.553.029,90 euros, uns 14 milions d’euros menys que al pressupost de 2011.

Els pressupostos que ha aprovat l’Ajuntament per aquest any 2012 té en compte el context actual caracteritzat per la crisi econòmica, les elevades taxes d’atur –a Mollet la taxa del passat mes de gener va ser del 20,26%- i el desequilibri entre les despeses necessàries  per al manteniment i el funcionament dels serveis que demanden els ciutadans i els ingressos requerits per fer-hi front. Aquests pressupostos s’han elaborat seguint els criteris següents:

 • Són uns pressupostos realistes, prudents i austers
 • Hi ha un control de la despesa que ha consistit a prioritzar i redefinir activitats, programes i serveis per tal de fer front a la situació econòmica actual.
 • Hi ha una aposta clara pel manteniment dels recursos destinats als  serveis socials amb l’objectiu de garantir la cobertura de les necessitats socials per a les persones més desfavorides.
 • Tenen un paper prioritari les polítiques municipals orientades a  la dinamització de l’activitat econòmica i les polítiques actives d’ocupació

Donada la situació econòmica actual, és possible que aquest pressupost s'hagi d'anar revisant al llarg de l'any per  ajustar-lo a l'evolució real dels ingressos.

El pressupost en xifres

El pressupost de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per aquest any 2012 és de 50.305.450,47 €, un 16,8 % menys que l’any 2011. Pel que fa al pressupost consolidat que inclou a les empreses municipals i organismes autònoms les dades són les següents:

 • El pressupost d’ingressos a nivell consolidat presenta una reducció de quasi el 19% respecte l’any 2011.
 • Pel que fa al de despeses, el pressupost baixa en més de 14 milions d’euros respecte l’any passat, xifra que suposa una reducció del 20,6%.

                                                                           Ingressos                      Despeses
 Pressupost General consolidat            56.668.360,31 €              55.553.029,90 €

Pel que fa a les despeses de personal, el pressupost s’ha aprimat un 1,45%. En aquest apartat, s’han reduït les retribucions dels regidors un 5% respecte l’any anterior i el pressupost destinat a l’equip de govern baixa en un 6% respecte el mandat anterior.
                                                                                   2011                             2012                    % Var (2012-2011)
              Despeses de personal                     16.158.093,93 €         15.922.837,65 €                  - 1,45%

El capítol corresponent a béns corrents i serveis s’ha incrementat en un 3,2%, resultat de l’increment de l’IPC dels contractes i davant la previsió d’un possible increment de 2% de l’IVA a partir del mes d’abril; aquest increment de l’IVA previst ascendeix a  544.642,24 €. A la resta de partides d’aquest capítol s’ha aplicat un criteri de reducció de l’entorn d’un 20%.

Per la cohesió social i la promoció econòmica i d’ocupació

Aquests són dos pilars fonamentals del pressupost d’aquest any. Per una banda, s’ha incrementat en un 15% els recursos destinats a serveis socials que contribueixen a la millora de la cohesió social i vetlla per la situació de les persones més desfavorides

Pel que fa a les polítiques adreçades al  foment de l’ocupació i la promoció econòmica s’ha augmentat l’aportació dels recursos propis de l’Ajuntament en un 25%, per tal de prioritzar totes les accions destinades a crear noves activitats i generar llocs de treball. Cal destacar que durant l’any 2011:

 • Es van inserir 573 persones al mercat laboral, un 5,71% més que l’any passat
 • Es van constituir 88 empreses amb l’assessorament d’EMFO, un 29,5% més que l’any 2010. 
 • Es van crear 117 llocs de treball, el que suposa un increment del 19,6% respecte l’any anterior.

Des de l’àmbit de l’ocupació s'aposta, entre d’altres, per:

 • Programes de formació i ocupació adreçats a diferents col·lectius d’aturats i persones amb risc d’exclusió
 • L’atenció als emprenedors per ajudar-los a desenvolupar la seva idea de negoci
 • La gestió d’ofertes de feina i la possibilitat d’acollir-se a les convocatòries d’altres administracions que promoguin la contractació laboral de persones aturades (Plans d’Ocupació, Tallers d’ Ocupació, etc.).

Per tots aquests motius l’aportació municipal a EMFO s’incrementa en un 6,14% en el pressupost 2012. 

Inversions

Malgrat que les aportacions per inversions previstes per part d’altres administracions s’ha reduït considerablement, és compromís d’aquest govern municipal continuar amb el desenvolupament de la Llei de Barris, tot i l’important endarreriment de la Generalitat en l’aportació de la seva part de finançament. També es preveu realitzar actuacions de millores a carrers i espais de la ciutat, el condicionament d’equipaments escolars i municipals  i destinar recursos per fer més eficient la gestió energètica de la ciutat:

 • Import pressupostat: 3.505.000 €
 • Import finançant amb aportació municipal: 2.855.000 €
 • Subvenció  Generalitat: 650.000 € (PUOSC per la rehabilitació de Can Flequer i Can Pantiquet)

 

Actuacions previstes

 • Masies de Can Flequer i Can Pantiquet
 • Millores de carrers i espais públics: Llei de barris, carrer Ferrocarril i altres.
 • Inversions per l’acondicionament d’escoles, instal·lacions esportives i d’altres equipaments municipals.
 • Inversions per a la millora de l’eficiència energètica.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès