Català | Castellano RSS

Pla d'Igualtat de Gènere

Què és el III Pla d'igualtat?
El III Pla d'igualtat de gènere de Mollet del Vallès és un document que recull les polítiques públiques de gènere al nostre municipi per als propers quatre anys i reflecteix les aportacions fetes per persones expertes, pel teixit associatiu i pel jovent del nostre municipi, tant en la detecció de necessitats com en el recull de propostes.
Actualment el Pla continua vigent en fase de pròrroga.
 
Per què cal un III Pla d'igualtat a la nostra ciutat?
La desigualtat envers les dones continua present a la nostra societat i se'n continuen vulnerant l'exercici dels seus drets. Per aquest motiu, els poders públics tenim la responsabilitat de treballar per erradicar la discriminació de gènere i atendre les necessitats socials que aquesta discriminació provoca.  
 
L'administració local té un gran protagonisme a l'hora de desenvolupar polítiques de gènere, però el camí de la plena igualtat és encara molt llarg. Les xifres de violència masclista, les dades socials publicades, els resultats de les enquestes que recullen l'opinió de persones joves i de la població en general segueixen evidenciant la desigualtat i la discriminació envers les dones, ja que no s'arriben a identificar situacions de violència o discriminació quotidianes, i molt sovint s'arriben a normalitzar.
 
Per això ha de continuar el nostre treball, des dels àmbits públics, des de  l'educació i la conscienciació vers la igualtat de gènere, a més de donar suport i ajuda a les dones,  des de l'Ajuntament de Mollet assumim que les polítiques d'igualtat no són un àmbit només de les dones i per a les dones, sinó que són un entorn també per als homes. I ho hem de fer apostant per les noves generacions.
 
 
Línies de treball del III Pla d'igualtat
Per tots aquests motius, el III Pla d'igualtat pretén treballar les polítiques d'igualtat des de tots els àmbits que afecten les nostres vides. Algunes de les actuacions destacades són les que es concreten a continuació:
 
Prevenció i abordatge de la violència masclista. Programes de prevenció de la violència masclista entre la població jove, abordatge integral del fenomen i l'atenció a les víctimes i a llurs filles i fills. Nous models de masculinitat i de relacions entre homes i dones. Protocol per prevenir, detectar i atendre casos de mutilació genital femenina.
 
Salut. Afectació específica d'algunes malalties, així com l'efecte sobre la salut dels treballs de cura delegats en exclusiva a les dones. Salut sexual i reproductiva amb perspectiva de gènere.
 
Treball. Mesures de contractació responsable i conciliació del temps a les empreses. Noves relacions entre homes i dones respecte als treballs domèstics i de cura. Suport a la emprenedoria femenina.
 
Esport. Promoció de la pràctica esportiva i visibilització de l'esport femení.
 
Educació. Programes de coeducació a les escoles amb infants, famílies i amb professorat.
 
Atenció a la diversitat. Apoderament femení. Programes que abordin la vivència i acceptació de la diversitat sexual. Erradicació de la discriminació de LGTBIQ.
 
Participació. Suport a les entitats i grups que treballen per a la igualtat de gènere. Foment de la participació de les  persones joves. Visibilització de la participació i el paper de les dones en tots els àmbits.
 
Drets i qualitat de vida. Ciutat inclusiva, cohesionada i accessible a les persones.
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès