Català | Castellano RSS

Qui som?

La Policia Municipal de Mollet del Vallès té la missió de donar un servei de seguretat pública de qualitat i contribuir a una millor convivència ciutadana dins de la comunitat a la qual està integrada.

La Policia Municipal de Mollet és un cos format per una setantena d'agents i pel personal funcionari adscrit a les tasques administratives. Té la clara missió de donar un servei de seguritat pública de qualitat i uns valors de professionalitat, compromís, integritat, disciplina, modernitat, transparència i proximitat a la ciutadania. És una organització que treballa cada dia per ser valorada pels veïns als quals dóna servei, per contribuir a la millora de la convivència ciutadana i per ser un model de referència per a altres policies.

Antecedents històrics de la Policia Municipal

Des de la segona meitat del segle XIX hi ha constància que Mollet disposava d'un cos de seguretat. En el pressupost d'ingressos de 1845 ja consta, dins del concepte de despeses obligatòries de l'Ajuntament, una dotació de 380 reals per a despeses de porters i algutzirs. A més d'aquesta primera referència a personal que realitzava funcions de seguretat i vigilància al municipi, hi ha també una consignació pressupostària de 90 reals per al conductor de la correspondència.

En el pressupost de l'any 1855 es dediquen 100 reals, dins del capítol III de Policia Urbana, a salari de guardes. Per la quantia especificada en la consignació, la dedicació de l'empleat seria a temps parcial i molt probablement faria altres tasques dins de l'Ajuntament.

L'existència d'un servei de seguretat municipal es confirma el 1856, quan l'Ajuntament dedica 800 reals a pagar el salari d'un algutzir i 720 reals, al d'un serè. A partir d'aquesta data, el municipi disposa de personal propi que vetlla per la seguretat de les persones i els béns. Des de llavors van haver diferents "serenos" a càrrec de la seguretat del poble i, després de la Guerra Civil, la plantilla va augmentar a quatre persones.

No és fins a l?any 1952 quan l'Ajuntament es preocupa per crear places de policia municipal. A partir de la dècada del setanta del segle passat, el nombre d?agents de la Policia creix de manera ràpida fins arribar als 69 membres actuals.

Podeu conèixer una mica més de la historia del cos, consulteu el llibre en format pdf Apunts per a una història de la Policia Municipal de Mollet del Vallès o entreu a la Wikipèdia.

Organigrama

La Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) és la divisió territorial dels Mossos d'Esquadra que gestiona els serveis policials bàsics a les comarques del nord de Barcelona. Les policies locals s'integren en aquesta divisió per coordinar-se amb els Mossos en el servei a la ciutadania.

L’Àrea Bàsica Policial (ABP) és un organisme del cos de Mossos d'Esquadra que s'encarrega de vetllar per la seguretat ciutadana en un territori concret de Catalunya i de proporcionar a la ciutadania els serveis policials bàsics. Una ABP inclou, com a mínim, una comissaria de policia, però en pot incloure més. Totes les ABP conformen la part més gran i amb més personal de la policia catalana.

Dins les seves competències legals, la Policia Municipal de Mollet es dedica de manera prioritària a fer complir la normativa de trànsit i les ordenances municipals. Dóna també suport en tasques de seguretat ciutadana i convivència als Mossos d'Esquadra dins el terme municipal.

Estructura organitzativa de la Policia Municipal

La policia local depèn dels ajuntaments i és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada. A Mollet, conserva la denominació de Policia Municipal per raons històriques i s’estructura de la següent manera per dur a terme les seves funcions:

1. Cap i sotscap de la Prefectura de la Policia Municipal

El cap del cos de la Policia Municipal, sota l’autoritat de l’alcalde o del regidor en qui delega, exerceix el comandament immediat del cos. L’inspector de la Policia Municipal, o el sotsinspector en cas d’absència, té aquestes funcions:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l’eficàcia.
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.
c) Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.
d) Informar a  l’alcalde, o al càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del servei.
e) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.

2. Cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC)

El sergent responsable d’aquesta unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits:
- Seguretat Ciutadana i ordenances municipals: Fa les intervencions dirigides a evitar la comissió d'actes delictius i/o infraccions municipals. Si ja s'han produït, iniciar les investigacions per a la detenció dels autors.
- Relacions amb la comunitat: Constitueix l'enllaç de la prefectura amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat per apropar més la policia a la ciutadania
- Policia administrativa: Realitza les actuacions necessàries per comprovar l'adequació de les activitats a les ordenances municipals i la resta de reglaments.

D’aquesta unitat depenen els grups de l’Oficina de denuncies i atestats (ODAC), la Sala de Comandament i recepció d’alarmes, i  l’operatiu de cada torn de treball

3. Cap de la Unitat de Seguretat Viària (USV)

El sergent responsable d’aquest unitata gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits:
- Trànsit i circulació: Assegura la lliure circulació de persones i de vehicles, ordena i regula el trànsit i l'estacionament a la via pública. Té la responsabilitat policial del pla de seguretat viaria i del Pla local de mobilitat urbana

D’aquesta unitat depèn el grup de d’educació per a la mobilitat segura

4. Cap de la Unitat de Policia Administrativa (UPA)

El sergent responsable d’aquest unitat gestiona les competències de la Policia Municipal en aquests àmbits:
- Suport administratiu a la prefectura:  Fa tot un seguit d’actuacions que, per la seva naturalesa, ha de ser desenvolupades com a especialitat per donar suport administratiu a la resta d’activitats policials: citacions judicials, supervisió del Pla informàtic de la Policia, seguiment d’objectius, compres, pla estadístic i memòria, etc.

D’aquesta unitat depèn l’oficina de suport i gestió de quadrants, l’interlocutor informàtic, les ordres judicials i el monitor de tir.

La uniformitat i les divises

La uniformitat del cos de la Policia Local està regulada per exigència de la normativa europea sobre la roba de senyalització d'alta visibilitat per a ús professional (UNE EN-471, 2004). Per aquesta raó, els agents locals vesteixen uniforme amb elements reflectors i fluorescents.

A sobre de l'uniforme, els agents mostren la insígnia de la policia local del municipi on presten servei, el número que identifica el funcionari i la divisa del grau de comandament. Si fos el cas, també poden portar les bandes de les medalles amb que han estat reconeguts.

Les divises són els emblemes distintius a la uniformitat per saber el grau del policia local. Hi ha diferents grups de comandament dins del cos:
- Escala superior, composada per superintendent, intendent major i intendent.
- Escala executiva, composada per inspector.
- Escala intermèdia, composada per sots-inspector i sergent.
- Escala bàsica, composada per caporal i agent.
 
Les divises a la Policia Local són semblants a les dels Mossos d'Esquadra. Les úniques diferències amb el cos dels Mossos és a l'escala superior, on el superintendent de la Policia Local és l'intendent major dels Mossos, i l'intendent major de la Policia Local és el comissari de la policia autonòmica.
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès