RSS

Resum 2019

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I PER AL FOMENT DE LA CONSERVACIÓ, DE LA MILLORA DE LA SEGURETAT I DE L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS RESIDENCIALS


Normativa
RESOLUCIÓ TES/1300/2019, de 13 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial.
RESOLUCIÓ TES/1560/2019, 4 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018 (ref. BDNS 458061)


Termini per presentar sol·licituds
Des del 8 de juny fins al el 20 de setembre de 2019.


Actuacions subvencionables
Línia 1: Actuacions de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les dels interiors dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici. I la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
Línia 2: Actuacions de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.


Beneficiaris
Poden accedir a les subvencions les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris; el propietaris d'edificis residencials que no hagin atorgat la divisió horitzontal i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. També poden ser beneficiàries les societats cooperatives, les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.


Requisits dels edificis
• Edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
• Antiguitat:
        - Per a les actuacions de conservació : construïts abans de l'any 1996
        - Per a les actuacions de conservació de l'envolupant i per a la millora de l'eficiència i sostenibilitat: construïts                abans del 2007
        - Per actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat: no es requereix antiguitat
• Mínim del 70% de la superfície construïda ha d'estar destinada a habitatge.
• Mínim del 50% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent
• Disposar amb caràcter obligatori i prèviament de l'informe d'avaluació de l'edifici (ITE) i el certificat d'eficiència energètica (CEE).
• L'edifici ha de tenir seguretat estructural o l’aconsegueixi amb el procés de rehabilitació.
Import i límits de la subvenció
La quantia màxima de les subvencions s'estableix en funció dels costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l'edifici i no pot superar els 14.000 € per habitatge i en el cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva aquest import s'incrementa en una quantitat determinada per m2.


Sol·licituds
S'ha de formalitzar en imprès normalitzat, degudament signada i amb la documentació que consta en la convocatòria.

Mollet del Vallès, 10 de juny de 2019

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès