Català | Castellano RSS

Drets dels contribuents

L’article 34 de la Llei general tributària relaciona els drets i garanties de les persones que tenen alguna obligació tributària.  Entre d’altres, i de manera resumida, són els següents:
 • Dret a ser informat i assistit per l’Ajuntament pel que fa l’exercici dels seus drets i el compliment de les obligacions tributàries.
 • Dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions d’ingressos indeguts que siguin procedents, amb abonament de l’interès de demora sense necessitat de requerir-lo.
 • Dret a ser reembossat del cost dels avals i altres garanties aportats per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute si aquests es declaren totalment o parcialment improcedents per sentència o resolució administrativa ferma, amb abonament de l’interès legal sense necessitat de requerir-lo, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els supòsits d’estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada.
 • Dret a utilitzar la llengua catalana.
 • Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals sigui part.
 • Dret a conèixer la identitat de les autoritats i el personal al servei de l’Ajuntament responsables de la tramitació de les actuacions i els procediments tributaris en què tingui la condició de persona interessada.
 • Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions presentades, així com a obtenir còpia segellada dels documents presentats davant l’Administració, sempre que l’aportin juntament amb els originals per a la seva confrontació, i dret a la devolució dels originals dels documents esmentats, en el cas que no hagin de constar a l’expedient.
 • Dret a no aportar els documents ja presentats per la mateixa persona i que estiguin en poder de l’Ajuntament, sempre que l’obligat tributari indiqui el dia i el procediment en què els va presentar.
 • Dret al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Ajuntament, que només podran ser utilitzats per a l’aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de sancions, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers excepte en els supòsits que preveuen les lleis.
 • Dret a ser tractat amb el respecte i la consideració pertinents pel personal al servei de l’Ajuntament.
 • Dret a què les actuacions de l’Ajuntament que requereixin la seva intervenció es duguin a terme de la manera que li resulti menys costosa, sempre que això no perjudiqui el compliment de les seves obligacions tributàries.
 • Dret a formular al·legacions i aportar documents que han de ser tinguts en compte pels òrgans competents en redactar la proposta de resolució corresponent.
 • Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència, en els termes previstos per la llei.
 • Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió.
 • Dret a ser informat, a l’inici de les actuacions de comprovació o inspecció, sobre la naturalesa i l’abast d’aquestes, així com dels seus drets i obligacions en el curs d’aquestes actuacions i que aquestes es desenvolupin en els terminis previstos per la llei.
 • Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables.
 • Dret a formular queixes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis tributaris de l’Ajuntament.
 • Dret a què les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin en les diligències esteses en els procediments tributaris.
 • Dret a presentar a l’Ajuntament la documentació que considerin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució del procediment tributari que estigui desenvolupant.
 • Dret a obtenir còpia a càrrec seu dels documents que integrin l’expedient administratiu en el seu tràmit de posada de manifest en els termes previstos per la llei.  Aquest dret es pot exercir en qualsevol moment en el procediment de constrenyiment.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès